Angol igék

Az angol igék használatáról szól ez a bejegyzésem. Olvasd el, ha jobban szeretnéd használni az angol igéket, illetve ha szeretnéd a szókincsedet és nyelvtani tudásodat fejleszteni.

A következő témákra térek ki az alábbi írásomban:

 • Mit fejezünk ki az angol igékkel

 • A három fő ige az angolban

 • Segédigék

 • Hogyan érdemes az angol igéket tanulni

 • Leggyakoribb angol igék

 • Igeképzés

 • Igeragozás

 • Igék múlt ideje

 • Igés kifejezések

 • Igei vonzatok

Mit fejezünk ki az angol igékkel?

Talán tisztában vagy az igék mibenlétével, de azért nézzük meg, hogy mire jók, csak hogy biztosan tisztában legyél a használatukkal kapcsolatban is.

Tehát az angol igék mindenféle cselekvéseket fejeznek ki. Cselekvésnek minősülnek azok a folyamatok, amelyekkel valamilyen tevékenység végrehajtását fejezzük ki, mint például a work, run, eat, go. De még az érzéseket és gondolatokat is igékkel fejezzük ki: think, feel, love, hate, mean, stb.

Az ilyen típusú igéket mindig segédigével használjuk, amennyiben tagadó, vagy kérdő mondatokat használunk. Az egyik leggyakrabban használt segédige, az egyszerű jelen időben használatos do/does amit kérdés feltevéshez, és a don't/doesn't amit tagadáshoz használunk.

A cselekvő igék mellett nagyon fontos szerepet játszik a to belétige. A létigét, mint ahogy a nevében is benne van, létezés, milyenség, vanság kifejezésére használjuk. He is at home. We are really tired. Otthon van. Nagyon fáradtak vagyunk.

Tehát ezek a mondatok a létezésünk milyenségét fejezik ki. Ezen kívül vannak bizonyos kifejezések, amiket a to be-vel használunk. Például He is always late for work. Mindig késik a munkából.

Amikor to be-s kifejezésünk van, akkor mindig magával a to be megfelelő alakjával hozzuk létre a kérdő alakokat, illetve a tagadó alakokat. Kérdésnél a mondat elejére kerül a létige (am, is, are, was, were), tagadásnál pedig a létige tagadó alakját használjuk (am not, is not, are not, was not, were not).

A három fő ige az angolban

Van három úgynevezett fő ige az angolban, amelyeknek a létezéséről azért érdemes tudnod, mert így jobban megérted az angol nyelv szerkezetét.

Ez a három fő ige: be, do, have.

Mind a háromnak van saját jelentése is, be – lenni, do – csinálni, have – van neki.

De a saját jelentésükön kívül mondat típusok alkotására is alkalmasak, illetve igeidők megfogalmazására is. Ilyen formájukban nincsen jelentésük, csupán nyelvtani szavak, olyan elemek, amelyekkel a nyelv szerkezetével operálunk.

Azaz a be, do és have igékkel tudunk kérdő mondatokat és tagadó mondatokat létrehozni, valamint igeidőt fejezünk ki velük. Mutatok példát:

I am at home today. Ma otthon vagyok. Itt a be-nek van saját jelentése, I am – vagyok.

I am going home late this evening. Ma este későn megyek haza. Itt nincsen a létigének jelentése, azért használtuk, mert folyamatos jelenidőt használtunk, amihez kell a to be. Tehát itt egy nyelvtani elem.

She always does her homework when she gets home. Mindig megcsinálja a háziját, amikor hazaér. Itt van jelentése a do-nak, does her homework – megcsinálja a háziját.

Do you want to see a film? Szeretnél megnézni egy filmet? A do-nak itt nincsen saját jelentése, kérdés megformálásához használtuk.

I have two sisters. Van két lánytestvérem. Itt van a have-nek jelentése, I have – van nekem.

I have been to Rome twice. Már kétszer voltam Rómában. Itt a have segédige, nincsen saját jelentése, az úgynevezett present perfect igeidőt formáltuk meg vele.

Segédigék és modális segédigék szerepe az angolban

A segédigéket azért tárgyalom itt, mert az igékhez fűződnek. Arra használatosak, hogy az igék jelentését módosítják. Csinálom, nem csinálom, megyek, nem megyek, eszem, ehetnék, dolgozok, dolgozni fogok, satöbbi.

Segédigék: be, do, did, have, módbeli segédigék: would/wouldn't, can/can't, could/couldn't, should/shouldn't, may/may not, might/might not, have to/ don't have to, must/mustn't.

A magyarban az igeragozással tudjuk azt kifejezni, amit az angol a segédigékkel tud. Nézd meg mennyiféleképpen lehet egy ige jelentését árnyalni.

I go, I don't go, I would go, I wouldn't go, I can go, I can't go, I could go, I couldn't go, I will go, I won't go, I have gone, I had gone, I should go, I shouldn't go, I might go, I might not go, I could have gone, I should have gone, stb.

Szerintem az angolban könnyebb az igék jelentését árnyalni, mert lényegében azt kell tudni csak, hogy a modális segédigék milyen jelentés módosítást adnak az alap igéhez, egyébként meg minden személyben ugyanaz maga az igealak.

Ez csak a modális segédigékre igaz, hogy minden személyben ugyanaz az alakjuk, a do, és have-nek egyes szám harmadik személyben más az alakja – does, has.

Magyarban gondolj bele mennyivel több változat van, minden személyhez külön igealak tartozik.

(I would go, you would, she would go, we would go, you would go, they would go – mennék mennél, menne, mennénk, mennétek, mennének.) Ez az angolban mind a hat felsorolt esetben would go, a magyarban mind a hat más igealak.

Hogyan érdemes az angol igéket tanulni?

Én mindenképpen úgy javaslom az igék tanulását, hogy kifejezésekként tanuld meg. Ne az legyen, hogy do – csinál, mert ez alapján még nem fogod tudni alkalmazni se szóban, se írásban. Érdemesebb több szóval együtt megtanulni őket.

Például he does his homework – megcsinálja a háziját, I rarely do exercise – ritkán tornázok, I did some housework – házimunkát végeztem, she got home late – későn ért haza, we got a letter – kaptunk egy levelet, he got his degree – megkapta a diplomáját. Ez azért jó így, mert ilyen egységekkel fogsz tudni kommunikálni.

Ha csak az igét tanulod meg magában, akkor nem biztos, hogy gyorsan fogod tudni kombinálni egyéb szavakkal. Az is nagyon praktikus, ha különböző igeidőkben is megtanulod az igéket, szintén kifejezésekként, illetve ha modális segédigékkel együtt is megtanulod őket.

Ez azért jó, mert ha valamit mondanod kell, akkor nem kell azon gondolkodnod, hogy most melyik modális segédigével tudod árnyalni a mondanivalódat, hanem kapásból jön, amit használni kell.

De az is lehet, hogy amikor mondanál valamit, akkor annyira a magyart akarod átrakni, hogy azon pörgeted az agyadat, hogy is van az, hogy 'mondanám'. De ha már megvan a szókincsedben elraktározva az az alak, hogy 'I would say', nem kell a 'mondanám' szón töprengened.

Leggyakoribb angol igék

És akkor most jöjjön egy válogatás a leggyakoribb angol igékből. Le is tudod tölteni pdf formában, illetve Quizleten tudod őket gyakorolni. Ez a lista viszont csak egy egyszerű lista, a szavak nincsenek rajta kifejezésekbe beleágyazva.

Ez lenne a te feladatod, gyakorlásként mindegyikből gyűjts össze egy párat! Például a 'pay' igét, lehet úgy használni, hogy 'pay for the ticket', 'pay by credit card'.

https://quizlet.com/102215547/leggyakoribb-angol-igek-flash-cards/

Itt pedig egy másik fajta összeállítást találsz a leggyakoribb angol igékről:

pdf Semantic categories of lexical verbs

Hogyan lehet angol igéket képezni?

Ez is egy igen érdekes téma és nagyon hasznos is. Lényegében a szókincs fejlesztés egyik módjáról van szó.

Vannak olyan igék, amelyek alapból igék, ez egyszerű menet, megtanuljuk őket és kész. Emellett más szófajokból is létre tudunk angol igét hozni, úgynevezett utótagok (suffix) segítségével.

Ezzel a módszerrel főnevekből és melléknevekből tudunk igét létrehozni. Igéből is tudunk új igét létrehozni, ilyenkor egy előtagot (prefix) teszünk az ige elé.

active – activate, short – shorten (aktív – aktivál, rövid - rövidít)

connect – disconnect, like – dislike (összekapcsol – szétkapcsol, kedvel – nem kedvel)

Angol igeragozás

Az angol igeragozás a magyaréhoz képest elenyésző, de mégis egy nagyon fontos területe az angol nyelvtudás fejlesztésének.

Az alábbi táblázatban az úgynevezett szabályosan képzett igék ragozását láthatod. Az egyszerű jelen idős, a folyamatos és az egyszerű múlt idős ragokat mutatja be a táblázat.

base

Infinitive, present tense except third person singular, and subjunctive

base + suffix -(e)s

third person singular present tense

base + suffix -ing

ing-participles

base + suffix -ed

simple past tense and ed-participles (or past participle, as in perfect and passive constructions)


base

look

move

try

push

reduce

base + suffix -(e)s

looks

moves

tries

pushes

reduces

base + suffix -ing

looking

moving

trying

pushing

reducing

base + suffix -ed

looked

moved

tried

pushed

reduced

Ezen kívül ott vannak még az úgynevezett rendhagyó igék, amelyek rendhagyóságáról a múlt idő függvényében beszélhetünk. Az úgynevezett második és harmadik alakokról van szó.

Például: go – went – gone, do – did – done, buy – bought – bought, stb.

Ezeket az igealakokat mint szókincs elemeket érdemes megtanulni.

És ezennel el is jutottunk a következő témához, ami

Az angol igék múlt ideje

Amikor az angolban beszélünk a múlt időről, akkor lényegében további négy idősíkra osztjuk a múlt időt. Legalábbis a magyar időrendszeréhez képest.

Van az úgynevezett

 • egyszerű múlt idő, (past simple)

 • folyamatos múlt idő, (past continuous)

 • befejezett múlt idő, (past perfect)

 • befejezett folyamatos múlt idő (past perfect continuous)

de még az úgynevezett

 • befejezett jelennel (present perfect)

is múlt időt fejezünk ki.

Amint láthatod, ez azért jóval összetettebb mint ahogyan a magyarban van. Itt most részleteiben nem tudok kitérni arra, hogy az angol igéket hogyan használjuk a különböző igeidőkben, de a lényeg az, hogy egyrészt segédigével, másrészt magával az igeragozással hozzuk létre a megfelelő igeidő alakot.

Az egyszerű múltban használjuk az igék szabályosan képzett -ed végű alakját, illetve vannak a rendhagyó igealakok, a segédigék, a did és didn't.

A folyamatos múltban használjuk a was, were, wasn't, weren't alakokat segédigei funkcióban és az -ing-es igealakot.

A befejezett múltban a had és hadn't a segédige és vagy szabályosan képzett múlt idős igét, vagy ha rendhagyó, akkor a harmadik alakot használjuk.

A befejezett folyamatos múltban a had been a segédige és az ige -ing-es alakját használjuk.

A befejezett jelenben a have és has segédige szerepel és vagy szabályosan képzett múlt idős igealak, vagy a rendhagyó harmadik alak.

Még mindig nem értem a végére az angol igékkel kapcsolatos beszámolómnak, bármennyire is rövidnek szántam az írásomat. Mert még mindig hátra van a következő témakör:

Az angol igés kifejezések

Az angol igés kifejezések lényege, hogy van egy ige és utána egy vagy akár kettő prepozíció. Általában az ilyen igés kifejezéseknek van egy szó szerinti jelentése és van egy elvont jelentése is, amit a kifejezés alkotóelemeinek ismeretében se tudnánk, ha nem tanulnák meg eleve azt az elvont jelentést.

A go out egyrészt jelenti konkrétan azt, hogy kimenni. A go ugyebár megy, az out pedig az fejezi ki, hogy ki, kifelé. A másik jelentése, az elvont, pedig az, hogy elmenni szórakozni.

Ezért az igés kifejezésekre oda kell figyelnünk, mert lehet, hogy a szó szerinti jelentésével tisztában vagyunk, de aztán egyszer csak felbukkan egy olyan jelentésével, amit nem tudunk és akár félre is érthetünk így valamit.

És akkor most már tényleg utolsó témának az angol igék témáján belül

Az angol igei vonzatok

Az igei vonzatok lényegében azokat a prepozíciókat jelentik, amelyek bizonyos igék után állnak. Ezeket is mint szókincs elemeket kell megtanulnunk, sokszor meglepőek, hogy miért pont azt a prepozíciót használja az angol.

Például a mérgesnek lenni valakire, az angolban angry at somebody – mérges valakire, vagy care about – törődni valamivel. Az at prepozíció alap jelentése -nál, -nél, de itt látjuk, hogy teljesen más, illetve az about jelentése -ról, -ről.

Szeretnél még többet tudni az angol igékről és még gyakorolni is?

Ha igen, szeretettel ajánlom az Angoljavító 1 nevű online tanfolyamomat, amelyben az igékről is tanulhatsz. Nézd meg, hogy mit kínál a tanfolyam!

Ne maradj le az írásaimról! Kérd a blogértesítőmet!

 

Iratkozz fel, hogy értesítőt tudjak küldeni, ha új cikk jelenik meg!

Név*:
E-mail cím*:
Vissza a bloglistához